Grantové poradenství

Spolupráci nad daným projektem lze rozdělit do několika základních fází:

Analýza grantových titulů

Základem budoucího úspěchu je důkladná znalost Vaší firmy, Vašich plánů, vizí a cílů, ať již v krátkodobém či dlouhodobém horizontu. Na základě těchto informací pro Vaše záměry PIONS nalezne dotační tituly pro všechny uvažované alternativy projektů. Dále také stanoví přesná pravidla a zpracuje časový harmonogram pro získání zdrojů z relevantních dotačních grantů.

Konzultace u Řídících orgánů

Poté, co je analyzován vhodný dotační titul, PIONS přistoupí ke zpracování dotační žádosti na míru. Důležitá je odborná znalost podmínek dotačních titulů pro projektový záměr. Samozřejmostí je komunikace se státní správou a samosprávou.

Zpracování projektu

Příprava a zpracování dotační žádost a příloh pro vybrané dotační tituly včetně: ekonomických rozborů a plánování (v úzké spolupráci s odbornými pracovníky klienta a dalších potenciálně se účastnících subjektů), technické projektové dokumentace (v útlé spolupráci s klientem a jeho případnými partnery), konzultace postupu i žádosti jako takové se zástupci hodnoticích orgánů a sledování procesů hodnocení žádosti f komisích a orgánech hodnotící instituce. Zajištění energetického auditu (zajišťujeme prostřednictvím našich energetických auditorů, kteří mají s touto oblastí bohaté zkušenosti).

Řízení projektu

Úspěšné přijetí žádosti o grant ze strany státních úřadů ještě nezaručuje úspěšnou realizaci projektu samotného. Administrace čerpání finančních prostředků může být náročnější než jejich získání. Naše služby spočívají v následujících činnostech: Komunikace k řídicím orgánům (monitorovací zprávy, žádosti o platbu, závěrečné vyhodnocení, audit)

Průběžný monitoring projektu

Vypracování hodnoticích zpráv