Naše služby

Služby pro malé a střední podniky

Malé a střední podniky jsou motorem ekonomického růstu Evropy. V souladu s hlavními unijními strategiemi je proto mnoho grantů z fondů Evropské unie určeno právě na aktivní podporu jejich dalšího rozvoje. Poskytování komplexních informací o dalších grantových možnostech a příležitostech přináší malým a středním podnikům možnost věnovat energii vlastnímu podnikání.

Služby pro velké společnosti

Pro velké podniky představují granty nástroj k dosažení strategických cílů a jako další zdroj financí akcelerují důležité, finančně nákladné projekty. V porovnání s malými a středními podniky se velkým podnikům dostává nižšího stupně podpory, ať již co do výše procentní úrovně nezbytné pro spolufinancování, tak samotného množství poskytovaných grantů. Členové expertního týmu v PIONS mají podrobný přehled o aktuálních možnostech pro tuto kategorii firem a hlavních průmyslových odvětvích a programech v rámci celé Evropské unie. PIONS disponuje profesionálními experty na inovace, udržitelný rozvoj, energetiku, životní prostředí a další.

Služby pro veřejný sektor a nestátní neziskové organizace

V případě veřejné ho sektoru a nestátních neziskových organizací poskytuje PIONS pomoc při získávání finančních prostředků z grantů ve všech podporovaných oblastech, ať už se jedná o samosprávu, akademickou sféru či veřejné zdravotnictví. PIONS se aktivně zapojuje do rozvoje veřejného sektoru a spolupracuje s relevantními státními úřady při naplňování a realizaci důležitých národních i evropských strategií v této oblasti činností. Specialisté PIONS mají přehled jak o místních dotačních programech, tak o těch na celoevropské úrovni.